NOTA INFORMATIVA DE LES MESURES DEL SECTOR COMERÇ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE FIGUERES

Divendres, 22 de Abril de 2016


Comerç Figueres valora positivament els petits passos que s'han fet pel sector per aquest 2016. Nogensmenys, seguirem treballant per beneficiar al màxim possible el nostre sector tot i que es tracta d'una important feina que és poc tangible.

Des de l’Ajuntament de Figueres tenim molt present que una de les mesures per a fomentar la ocupació i per tant, lluitar contra l’atur és, entre altres, la d’afavorir i facilitar la feina del sector del Comerç, un dels verdaders motors de la nostra econòmia i un sector clau per a la recuperació econòmica.

En aquest sentit, l’objectiu d'impulsar i fomentar el teixit comercial a la Ciutat de Figueres, l’Ajuntament de Figueres ha adoptat un seguit de mesures, amb la col·laboració de Comerç Figueres i aprovades a travès de les noves Ordenances Fiscals, les quals són aplicables des d’1 de gener de 2016, i entre les quals ens agradaria destacar les següents, amb especial incidència en el seu sector...

⦁    Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO)
La quota ICIO gaudirà d’una bonificació de fins al 95% en obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Es consideraran d’especial interès i utilitat municipal les actuacions de restauració de façanes en immobles protegits pels Plans Especials de Protecció del centre històric, així com les actuacions de rehabilitació de façanes d’edificis de més de 35 anys en qualsevol punt de la ciutat. 
       
Així mateix, es podrà gaudir d’una bonificació del 75% de la quota d’aquest impost per a la realització d’obres de modernització i millora de petits locals comercials de menys de 150 m2. Aquesta bonificació s’aplicarà a aquells subjectes passius, l’import net de la xifra de negocis dels quals no hagi superat, en l’exercici anterior, els 500.000 euros.

⦁    Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys Plusvàlua municipal
S’estableix una bonificació del 50% de la quota en les transmissions realitzades a títol lucratiu per causa de mort en favor del cònjuge, els ascendents o descendents d’aquell, en primer grau, de la finca o finques vinculades amb el negoci familiar, sempre que l’hereu li doni continuïtat. Caldrà que l’hereu mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre la finca durant els tres anys següents a la mort del causant. 

⦁    Taxa per a la Llicència d’Activitats
 S’estableix una reducció del 95% de la quota per activitats de fins a 150 m2, als subjectes passius l’import net de la xifra de negocis dels quals, o del grup al qual pertanyin no hagi superat durant l’exercici anterior els 500.000 euros. 

També s’estableix una reducció del 95% de la quota per activitats agrícoles i ramaderes desenvolupades al terme municipal, sempre que la xifra de negocis dels quals, o del grup al qual pertanyin, no hagi superat durant l’exercici anterior els 150.000 euros. 

Per últim, s’aplica una reducció d'un 50% de la quota en cas d’autònoms que creïn un mínim de dos llocs de treball i els mantinguin durant 2 anys. 

⦁    Preu de la zona blava i verda
El preu de la zona blava i verda per a no-residents s’ha vist disminuït sensiblement per tal d’afavorir l’aparcament en superfície. En aquest sentit, cal recordar que el preu de la zona verda per a residents és de 20 cèntims d’euro al dia. Quant a les tarifes generals s'han reduit els trams alts en 1€.

Finalment, també per aquest 2016 s’ha abaixat el tipus de gravamen de l’IBI fins al 0,7945%, així com el fet que s’ha flexibilitzat el pagament de l’Impost dividint-ho en tres trams per rebuts domiciliats (1 d’abril el 50%; 20 de juny el 25% i 20 de setembre el 25% restant).

El regidor de Rendes, Recaptació i Tresoreria, Jordi Masquef, destaca que té molt present que “una de les mesures per fomentar l’ocupació i per tant lluitar contra l’atur és, entre d’altres, la d’afavorir i facilitar la feina del sector de comerç, un dels vertaders motors de la nostra economia i un sector clau per a la recuperació econòmica. En aquest sentit, des de l’Ajuntament hem volgut adoptar aquest seguit de mesures per millorar i afavorir les condicions del sector”.